Novinky

Každý typový projekt je připraven a optimalizován pro co možná největší dispoziční využitelnost, racionalitu, optimalizaci nákladů při výstavbě a úsporu energií.

Typové projekty lze individuálně upravovat dle Vašich specifik a priorit.

Úpravy typových projektů se mohou týkat jak úprav vnitřní dispozice (posun příček, zvětšení, úprava pokojů), tak vnějších rozměrů a architektury (úprava PD na míru).

Typové projekty chat jsou projektovány pro celoroční užívání s vysokými izolačními vlastnostmi, projekty RD ve smyslu platných předpisů pro Energetickou třídu A a B.

V souvislosti s přijatou novelizací stavebního zákona (ohledně drobných staveb a rekreačních objektů), s platností od 1. července 2024 ve smyslu odst. 1 písm. 1 (a1.): stavby do 40 m2 zastavěné plochy, Vám přinášíme několik novinek a úprav typových projektů v rámci kterých jsou splněna všechna zákonem zmiňovaná kritéria (do celkové zastavěné plochy 40 m2 a do celkové výšky jednopodlažní stavby 5 m). Tyto úpravy jsou realizovány tak, aby co nejvíce optimalizovaly ceny projektů a projektových úprav na zákonem stanovená kritéria.

Typové projekty rekreace - do 40 m2

Typové projekty rekreace - nad 40 m2

s možností individuálních úprav dle Vašich požadavků

Typové projekty rodinných domů

s možností individuálních úprav dle Vašich požadavků

V jakých konstrukčních skladbách jsou TYPOVÉ PROJEKTY připraveny ?

Jako DŘEVOSTAVBY

v difuzně otevřené, nebo difuzně uzavřené konstrukční skladbě. U rekreačních a zahradních objektů s vnějším zateplením tloušťky 80 mm, u RD 120 mm.

Při RD lze z energetického hlediska PD připravit v jakémkoliv vyhotovení podle Vašich potřeb (nízkoenergetické, pasivní).

Jako DŘEVOSTAVBY v CLT konstrukčním systému

obvodový a nosný prvek představuje CLT panel, který je buď v pohledové, nebo nepohledové kvalitě. Stejně jako vnitřní příčky a strop.

Tloušťka vňejšího zateplení je u CLT projektů 120 mm, u rekreačních a zahradních staveb 80 mm.

Jako ZDĚNÉ STAVBY

Nosný prvek je zdivo, které může být v PD podle Vaší preference. Vňejší zateplení je standardně dimenzováno na tl. 140 mm minerálni izolace.

Energetické hledisko zohledňuje požadavky pro nízkoenergetickou stavbu ve smyslu platných předpisů.

Co PROJEKT obsahuje ?

Malý projekt

Pro první jednání s bankou, stavebním úřadem a zúčastnenými stranami, pro potřeby obeznámení se s projektem a předschválení je tady tzv. malý projekt.

Obsahem tzv. malého projektu jsou základní kótované výkresy:

  • osazení stavby na pozemku se zakreslením trasování sítí (voda, odpad, elekřina),

  • půdorysy,

  • výkresy řezů,

  • výkresy pohledů

  • stručná souhrnná a technická zpráva (popisující, kromě jiného, i konstrukční a technologickou skladbu stavby).

Forma výstupu: PDF formát dodaný elektronicky do cca 6 dnů.

Ceny malého projektu u typových projektů (chaty a RD) jsou 6 500 Kč, pro ostatní (garáže, zahradní domky) 3 500 / 4 500 Kč. Individuální úpravy malých projektů se cenově mohou líšit a pohybují se od 1 do 3 500 Kč (dle náročnosti ůprav).

V případě dodatečného objednání PD pro stavební povolení se z ceny PD odečítá cena malého projektu.

Ukázka tzv. malého projektu (v PDF)

PD pro stavební povolení

Obsahuje vše co potřebujete pro získání stavebního povolení pro Vaši stavbu.

PD pro stavební povolení tvoří

Architektonicko - stavební část (ASR). Výkresy základů, osazení stavby na pozemku (vč. zakreslení všech inženýrských sítí), půdorysy, řezy, pohledy, krov, střecha, výpisy prvků (okenní systém, dveře), výkresy topení, elektroinstalace, zdravotechniky.

Souhrnnou a technickou správu

Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)

Průkaz Energetické náročnosti stavby (PENB) - vztahuje se pouze pro RD

Statické posouzení

Forma výstupu: PDF formát dodaný elektronicky a tištený formát ve 4 paré v míře 1:50.

Doba dodání PD pro stavební povolení (bez individuálních úprav) je od 2 do 4 týdnů.

Ceny projektů pro stavební povolení jsou v závislosti od velikosti a složitosti počínaje od 42 do 58 000 Kč.

Ukázka PD pro stavební povolení (v PDF, ukázka obsahuje pouze výkresovou část)

PD pro stavební povolení vč. výrobní dokumentace

Slouží nejen pro potřeby procesu vyřízení stavebního povolení, ale také pro svépomocnou výstavbu.

Výrobní dokumentace pro verzi dřevostavby (difůzně otevřená/uzavřená nebo CLT konstrukční skladba) obsahuje kompletní a podrobné výkresy obvodových nosných stěn, vnitřních příček, krovu, výpis stavebních materiálů a ostatních prvků.

Výrobní dokumentace zásadním způsobem optimalizuje Vaše náklady, plánování i výstavbu samotného díla a je určená zhotovitelským stavebním firmám i všem stavitelům, kteří se rozhodli stavět svépomocí.

Forma výstupu: PDF formát dodaný elektronicky a tištený formát ve 2 paré v míře 1:50.

Ceny výrobní dokumentace u typových projektů jsou u chat a RD na úrovni 17 až 20 tis Kč, u ostatních projektů (garáže, zahradní projekty) na úrovni 8 až 15 tis Kč.

Ukázka výrobní/dílenské dokumentace projektu pro dřevostavbu (v PDF)

  • Mám zájem o PD pro rekreaci
  • Mám zájem o PD rodinného domku
  • Mám zájem o PD zahradní stavby
  • Mám zájem o PD parkování